"Revoluce" deskové tektoniky byla aktualistickým pučem

V kapitolách (1, 2, 9, 12 a 13)  jsme narazili na příklady, kde byl patrný opakovaný tektonický pohyb ale vždy v jiném rozvržení - směru působících sil.  Pokud se jednalo o celoplanetární události doprovázené i vznikem pohoří, mluvíme o horotvorných (tektonických) fázích označovaných například jako kadomské, variské, alpinské a mladoalpinské vrásnění. Období poměrně krátkodobých horotvorných pochodů byla oddělena dlouhými dalo by se říci klidnými přestávkami viz (fáze tektonické).

 

Je zřejmé, že geologický vývoj Zeměkoule byl přerušován náhlými zvraty, z nichž nejznámější je hranice mezi křídou a třetihorami, kdy došlo nejen k vyhynutí dinosaurů, ale i ke vzniku pohoří a k rozsáhlým výlevům čedičů. Geologický vývoj vždy neprobíhal tak, jak jej vidíme podle dnešní, vzhledem ke geologické historii, v naší krátkodobé paměti. Nemůžeme tedy tvrdit, že pochody, které vidíme dnes tak probíhaly vždy v dávné minulosti jak se o to snaží aktualizmus (actualism unformitarianismus, gradualismus, kvietismus; uniformitarianism, gradualism) a tvrzením, že "současnost je klíčem k minulosti" (Lyell, Hutton).

 

Pak snadno vidíme, že oceánické dno Atlantiku vznikalo ve třech obdobích viz (magnetické odchylky bez časového významu II). Ve středomořské oblasti jsme uvedli trojnásobný a pokaždé opačný pohyb od triasu po miocén. Popisujeme zvrat tektonického pohybu viditelný na stavbě oceánského dna mezi Afrikou a Antarktidou (obr. 4, v kapitole 13). Vidíme vytvoření mladšího paleocenního hřbetu v Indickém oceánu atp. Celý tento rozsáhlejší úvod nám má ozřejmit skutečnost, že dnešní pohyb částí zemské kůry tak jak jej odvozujeme například podle GPS (obr. 1) a podle současné morfologie pro poslední milion let (obr. 2) má omezenou platnost do minulosti, tj. nanejvýš k tektonické sávské fázi (před 15 miliony let).

 

Velké (a náhlé) celosvětové (globální), změny rozvržení (směru) tektonických sil vylučují možnost, že by byly řízeny oběhovými (konvenčními) proudy v zemském plášti (jak víme tak neexistujícími; kapitola 4).


 

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 1 Globální (horizontální) současné rychlosti bodů zemského povrchu podle měření GPS za předpokladu stálého poloměru Země. Není uveden svislý pohyb stanic viz kapitolu o změně zemského poloměru

Směry pohybu "desek" odvozené z GPS nesouhlasí se směrem pohybu, který podle deskově tektonických pravidel určují přetvárné "transformní" zlomy, viz obr. 2 nebo obr. 26a

 

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 2 Digitální tektonická mapa Země, tektonika a vulkanismus za poslední 1 milion let. NASA/Goddard Space Flight Center Greenbelt, Maryland 20771; Robinson Projection, October 1996. Modře jsou zobrazeny předpokládané oblasti násunů, červeně oblasti rozpínání, žlutě oblasti roztahování (rifty).  Červené body sopečná místa za poslední milion let. Šipky ukazují rychlost rozpínání za rok. Mapa je rovněž sestavena s předpokladem stálého poloměru Země. Do mapy jsou nejen ve formě linií tektonické stavby, zapracovány starší tektonické události (uvedené stáří 1 milion let odpovídá pouze vulkanismu!). Oblasti hlubokomořských příkopů jsou zobrazeny jako zóny násunů oproti skutečnosti viz obr.  1 a 2 v kapitole 18 "neporušenost pěchovaného". Tektonický pohyb v této mapě nesouhlasí s obr. 1 a je příkladem toho, že současný "zjištěný?" pohyb nemůžeme přenášet do minulosti.

 

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008